Please Donate

Please Donate

Donation Refund Policy

Donate Description

Muvandimwe turagushimira kuba wahisemo kwumva Radio Inyabutatu.


Kugirango ibikorwa bya  Radio Inyabutatu bikomeze bijye mbere, twagusabaga ko watera inkunga Radio Inyabutatu ukoresheje uburyo bwa PesaPal.

Kanda hejuru ahanditse ngo  "DONATE" maze utange inkunga yawe. Ushobora gukoresha ikarita yawe ya VISA cyangwa Master Card ugatanga inkunga yawe unyuze kuri Radio Inyabutatu.

Uwakwifuza kutugezaho inkunga ye akoresheje ubundi buryo yatwandikira kuri Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kugirango tumusobanurire uko inkunga ye yatugeraho.

Turabashimira cyane kubera umurava mukomeje kugaragaza.

Ubuyobozi bwa Radio Inyabutatu.

IGITI KIBYARA INGOMA KIRAYIRUTA


1.  Kw’itariki ya 28/01/1961, abanyarwanda benshi bateraniye i Gitarama bashinga Repubulika y’u Rwanda; naho kuri 25/09/1961, binyuze muri kamarampaka nibwo abaturage basezereye ubwami bwari bushingiye kuri karinga, banakuraho n'uwahoze ari umwami, ng’uko uko birukanye karinga mu Rwanda burundu, n’ubwo uburyo byakozwemo bikemangwa na bamwe. Ese ubu koko karinga yacitse burundu nk’amahembe y’imbwa, cyangwa umurizo w’igikeri nyamabondo?

 

2.    Amakuru amwe n’amwe yo kuri internet agaragaza ko bidahagije rwose kuvanaho karinga mu madisikuru, inyandiko, amatora, igitugu, iterabwoba, intambara, cyangwa andi mayeri menshi. Ayo makuru yerekana ko karinga yibera mu mitwe y’abanyarwanda b’intagondwa badashaka kuyivaho naho wabagira ute. Ni uko bateye kandi ni uburenganzira bwabo, ikibi ni uko bagira uwo bahohotera, kandi ntacyo bashobora kugeraho kuko karinga abanyarwanda barayisezereye burundu mu Rwanda rwa Gasabo.

 

3.  Birababaje rwose kubona muri iki gihe isi igezemo, hari abanyarwanda shitani igaraguza agati ikabategeka gusenga ingoma yambaye ibishahu by’abandi banyarwanda. Ese ubu koko hagize umuntu wambika Pahulo Kagame ibishahu by’abantu yishe twapfukama tukamusenga, nta soni? Reka da! Yewe, naho karinga yakwambara ibishahu by’Interahamwe n’ibyiz’Inkotanyi zahekuye u Rwanda, umuntu wayisenga abandi bantu bamuha akato. Imana yonyine rukumbi ni yo twese dukwiye gusenga! Erega burya abadasenga Imana basenga shitani, kubera ko amahitamo ni ayo ntayandi: Imana, cyangwa shitani.

 

4.  Abakurambere bacu batinyaga karinga nko gupfa. Karinga yari ikomeye kuburyo yavugirwaga n’ingoma, umwami akayikomera amashyi, igahekwa mu ngobyi iyo hari aho bayijyanaga. Usibye karinga, ingoma zavugiraga umwami wenyine abazungu bataraza mu Rwanda. Niba umwami yarakomeraga amashyi karinga, ni ukubera ko karinga yarushaga umwami icyubahiro. Umwami nawe yaramyaga karinga. Abiru bo ntawakwirirwa abavuga. Niba abasekuruza bacu bari bafite ibigirwamana, ntagushidikanya ko karinga iri mu mubare w’ibyo biburagasani.

 

5.  Abo umwami yicaga, yavugaga ko ari karinga yabatanze, nk’aho karinga igira abo ikunda n’abo yanga. Bityo rero, abanyarwanda bari bazi ko uwo karinga yibasiye ahita apfa ako kanya. Umwami yitwazaga karinga nk’intwaro ya kirimbuzi yo kumarira kw’icumu abanzi be. Karinga yatumaga nta munyarwanda n’umwe utinyuka guhangara umwami ngo agire icyo amuryoza. Nta munyarwanda n’umwe karinga yatinyaga, nta n’umwe wari itamiro kuriyo. Umubare w’ibikomerezwa n’ibikomangoma karinga yaciye ibihanga ninde wawumenya? Yewe, umwami adafite karinga, yaba ameze nka Samusoni wo muri bibiliya bamaze kumwogosha imisatsi ye.

 

6.  Abanyarwanda bari bazi ko ukubaho kwabo bagukesha umwami. Abatemeraga kumutegera amashyi, kuvuga ibyabo byaba ari ukuvuga inkuru ishaje. Mu rubuga rwa politiki, umwami ni we wavugwaga wenyine mu gihugu cyose, nta gisonga yagiraga. Nta kintu na kimwe umwami atashoboraga kunyaga buri munyarwanda wese: isambu, inka, abana, umugore, ubuzima. Umwami yayoboraga abanyarwanda nk’intama, badatinyuka gukopfora ngo atabamena umutwe. Erega umwami yari ikigirwamana cyabo. Ng’iyo imitegekere y’ikigirwamana uko iteye, gihora gicigatiye inkota ityaye kurusha urwembe rukiri mu gifubiko rutigeze rwogosha; cyaturumbura amaso, imirambo y’abantu b’inzirakarengane ikareremba muri Nyabarongo; cyazinga umunya mu gahanga, amazu meza menshi, agahinduka umuyonga; cyashukura iminwa, abajenerali bambaye inyenyei nyinshi ku ntugu bakiruka amasigamana bagihungira mu mahanga ya kure cyane; cyabura ibitotsi, ukumva ngo cyohereje urubyiruko rw’u Rwanda kugwa ku rugamba rudafitiye igihugu akamaro na busa. Abambari ba karinga bikundira ubutegetsi busa nk’ubwo, banga demokarasi urunuka.

 

7.  Mbega ukuntu abanyarwanda bahiye ubwoba babonye karinga ihiriye mu nzu ku Rucunshu! Bahise biheba bazi ko ari umunsi w’imperuka, hanyuma Kabare ka Rwakagara arabahumuriza ati “Haguma umwami, ingoma irabazwa!” Niba hari umuntu wari uzi neza karinga imbere n’inyuma, ni Kabare: nyina yari umukobwa wa Yuhi Gahindiro; nyirasenge yari umugore wa Yuhi Gahindiro; mushikiwe yari umugore wa Mutara Rwogera; undi mushikiwe yari umugore wa Kigeli Rwabugiri, ariko ibyo ntibyabujije Rwabugiri gukona Kabare (ibi birerekana ukuntu umwami yari afite ububasha buteye ubwoba). Ariya magambo Kabare yavuze kuri karinga ni ukuri kwambaye ubusa: karinga ni ingoma yabajwe mu giti, abayibona ukundi ni akazi kabo. Kuyisenga ni kimwe no gusenga imbehe, umuvure, isekuru, intebe, cyangwa ikintu cyose kidafite ubuzima nk’ibuye, ishyiga, ingutiya, isogisi, amahurunguru y’ihene, n’ibindi byinshi nk’ibyo.

 

8.  Birazwi ko hari abantu bahindutse abacakara b’ibintu bitagira ubuzima na busa, dore ingero z’ibintu nk’ibyo byazonze rubanda: urumogi, itabi, inzoga, amafaranga, amabuye y’agaciro nka zahabu na diyama. Karinga ni kimwe muri ibyo bintu bitagira ubuzima ariko abayoboke bayo barayumva bagata umutwe. Karinga ni igiti cyapfuye ariko gifite abacakara bacyo. Imwe mu mpamvu zikomeye zateje intambara yo muri 1959 (iyo ntambara ibarirwa mu bisekuruza bya jenoside y’abatutsi bo mu Rwanda muri 1994, n'abahutu agahiryi bishwe n'inkotanyi bazira uko bavutse) ni iyi: abahutu n’abatutsi bibumbiye mu mashyaka anyuranye akomeye (ariyo Parmehutu, Rader, Aprosoma, Unar) basabye uwahoze ari umwami kuvanaho karinga n’abiru kugirango agzasigare ari umwami w'icyubahiro gusa  ugendera kw’itegekonshinga, abatera utwatsi, maze karinga ikomeza umurimo wayo wo gutanga abicwa.

 

9.  Hari abanyarwanda bahitamo kwitandukanya n’ubwonko bwabo, bagakora nk’aho batabukeneye: bahakana ko Pahulo Kagame ari umwicanyi ruharwa, bamufata nka Mandela, bamira bunguri ibinyoma bye bitabarika iyo agaragaza ko amateka y’u Rwanda yatangiye muri 1959, ko nta moko aba mu Rwanda, ko ruswa ari akatazwi mu Rwanda, ko Inkotanyi nta ruhare rubi na ruto zagize muri jenoside y’abatutsi bo mu Rwanda muri 1994, ko abatutsi nyabo ari abahungiye muri Uganda muri 1959, ko abacikacumu bakwiye kumushimira ko yabahaye u Rwanda ntibazongere kugira ikindi bamubaza, ko ivanguramoko ari yo politiki ifitiye akamaro cyane igihugu cyacu.

 

10.     Abambari ba karinga ntibemera ko u Rwanda ari Repubulika, n’ubwo imaze imyaka n’imyaniko, kandi ikaba iganje muri Loni; bemera ko u Rwanda rukigenzurwa na karinga kandi ko uwahoze ari umwami  akiri "UMWAMI W'U RWANDA", iyo bumvise inyigisho z'abaharanira "ubwami bushingiye kw’itegekonshinga" umujinya urabarenga nk'uw'impfizi zishyamiranye.

 

Bemera ko karinga atari baringa, ko muri iki gihe yibereye mu bwihisho, ko mbese igihe nikigera ikava mu bwihisho bwayo yazuye umugara hazaba umutingito w’isi maze abanzi bayo igahita ibatoza uruhindu aho binyegeje hose, ko izamaraho abantu kuburyo hazasigara intagondwa zayo zonyine, dore ko n’ubusanzwe karinga ari “imana” yazo.

 

11.     Mu bwami bugendera kw’itegekonshinga hifashishijwe regence duharanira, umwami azaba ari uw’icyubahiro gusa pe, ntazaba akeneye karinga yo kumurinda. Umwami azarindwa n’itegekonshiga. Abanyarwanda twese tuzarindwa n’itegekonshinga. Itegekonshinga rizereka buri wese ko uburenganzira bw’ikiremwamuntu butavogerwa naho wacanira amabuye agahinduka amazi: mu kurinda umwenegihugu n’umutungo we, hari imirongo myinshi ntarengwa. Amategeko arinda umunyarwanda mu gihugu cye agomba kurusha imikaka intare z’inkazi, agomba kurusha imbaraga karinga n’abambari bayo iyo bava bakagera. Umunyarwanda akeneye ayo mategeko kugirango yiruhutse asubize umutima mu nda, agire amahoro, akire ibikomere karinga na repubulika zayikurikiye byamusigiye, yicare iwe mu kirambi azi ko ingoma zahinduye imirishyo umunsi abategetsi bose (uhereye k’umukuru w’igihugu kugeza ku bategetsi bo hasi) bazaba bitwara nk’abakozi b'abaturage.

 

Byandikiwe kandi bishyiriweho umukono i Londoni mu Bwongereza.

Komite ishyigikiye Ubwami bugendera ku itegekonshinga mu Rwanda.

CSMCR - Comité de soutien pour une monarchie Constitutionnelle au Rwanda

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0044 2083683640/0015857308352

 

Umviriza Ibiganiro bya radio hano

// Current show

Time.

AGASHYA: "TEREPHONA UHITE WUMVA RADIO INAYBUTATU"

Radio Inyabutatu ON MOBILE TELEPHONE

AGASHYA:

Abantu bari muri Amerika, Kanada, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ububirigi bashobora kwumva Radio Inyabutatu ku matelefoni yabo agendanwa hatitawe k'ubwoko bwa telefoni bafite, ntabwo bisaba ko telefoni yawe iba iriho amafaranga ya internet ntanubwo bisaba ko telefoni yawe iba ifite option ya internet muriyo, icyo usabwa ni uguhamagara umwe muri iyi
mirongo ya telefoni ikurikira:

1. Umurongo wo mu Bwongereza ni: (+44) 033.00.10.38.98

2. Umurongo wo muri Amerika na Kanada ni: (+1) 712.432.5797

Iyi mirongo yombi ushobora kuyihamagara ukoresheje telephone mobile cyangwa telephone fixe.

Iyo uhamagaye kuri umwe muri iyi mirongo wumva Radio Inyabutatu kandi nta mafaranga wishyura.

Abafite telephone zifite skype bo bashobora guhamagara kuri izi telephone bagakurikirana gahunda za Radio Inyabutatu hatitawe ku gihugu baba barimo, nabwo ntibishyura.


CONTACTS Z'IHURIRO RY'INYABUTATU

Telephone:+44 20 83 60 23 61

Email:ihuriro@inyabutatu.org

Facebook:Ihuriro ry'Inyabutatu


CONTACTS ZA RADIO INYABUTATU:

Telephone: +44 20 83 60 23 61


Email:editor@radioinyabutatu.org

Skype:radioinyabutatu

Facebook:Radio Inyabutatu
Scroll to Top